Generalforsamling i Nordfyns Firma Idræt

Generalforsamling afholdes årligt ifølge vedtægterne.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering i den lokale ugeavis eller gennem dagspressen.

Dagsorden for en generalforsamling vil mindst indeholde følgende punkter:

  • Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
  • Valg af dirigent.
  • Bestyrelsens beretning.
  • Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  • Indkomne forslag.
  • Fastsættelse af kontingenter.
  • Orientering om næste års budget.
  • Valg i henhold til vedtægterne.
  • Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før mødet.

Forslag sendes til info@nffi.dk eller på en evt. formular der er adgang til på hjemmesiden når der indkaldes.