Hvem er vi

Norfyns Firmaidræt er en forening under Danmarks Firmaidrætsforbund.
Vores hjemmeside er http://nffi.dk.

Hvilke data vi opsamler, og hvorfor

Kommentarer


Når besøgende efterlader kommentarer på webstedet, indsamler vi de data, der vises i kommentar formularen, og også den besøgende’s IP-adresse og browser-brugeragentstreng for at hjælpe med at finde spam.

En anonymiseret streng oprettet fra din e-mail-adresse (også kaldet en hash) kan leveres til Gravatar-tjenesten for at se, om du bruger den. Gravatar-fortrolighedspolitikken er tilgængelig her: https://automattic.com/privacy/. Efter godkendelse af din kommentar er dit profilbillede synligt for offentligheden i forbindelse med din kommentar

Medier

Hvis du uploader billeder til webstedet, skal du undgå at uploade billeder med indbyggede placeringsdata (EXIF GPS) inkluderet. Besøgende på webstedet kan downloade og udpakke alle placeringsdata fra billeder på webstedet.

Kontakt formularer

Cookies

Hvis du efterlader en kommentar på vores side, kan du vælge at gemme dit navn, din e-mail-adresse og dit websted i cookies. Disse er for din bekvemmelighed, så du ikke behøver at udfylde dine oplysninger igen, når du efterlader en anden kommentar. Disse cookies vil vare i et år. 

Hvis du besøger vores login-side, indstiller vi en midlertidig cookie til at bestemme, om din browser accepterer cookies. Denne cookie indeholder ingen personlige data og kasseres, når du lukker din browser.

Når du logger ind, vil vi også oprette flere cookies til at gemme dine loginoplysninger og dine valg af skærmvisning. Login cookies varer i to dage, og cookies med skærmindstillinger holder i et år. Hvis du vælger "Husk mig", vil dit login fortsætte i to uger. Hvis du logger ud af din konto, fjernes login-cookies. </p>

Hvis du redigerer eller offentliggør en artikel, gemmes en ekstra cookie i din browser. Denne cookie inkluderer ingen personlige data og angiver blot post-ID for den artikel, du lige har redigeret. Den udløber efter 1 dag.

Implementeret indhold fra andres hjemmesider

Artikler på dette websted kan indeholde indbygget indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indbygget indhold fra andre websteder opfører sig nøjagtigt på samme måde som om besøgende har besøgt det andet websted. 


Disse websteder samler muligvis data om dig, bruger cookies, integrerer yderligere tredjepartssporing og overvåger din interaktion med det indlejrede indhold, herunder sporing af din interaktion med det indlejrede indhold, hvis du har en konto og er logget ind på det websted .

Hvor længe vi beholder dine data

Hvis du efterlader en kommentar, bevares kommentaren og dens metadata på ubestemt tid. Dette er, så vi automatisk kan genkende og godkende eventuelle opfølgende kommentarer i stedet for at holde dem i en moderationskø.


For brugere, der registrerer sig på vores websted (hvis nogen), gemmer vi også de personlige oplysninger, de leverer i deres brugerprofil. Alle brugere kan når som helst se, redigere eller slette deres personlige oplysninger (undtagen at de ikke kan ændre deres brugernavn). Webstedsadministratorer kan også se og redigere disse oplysninger.

Hvilke rettigheder har du til dine data

Hvis du har en konto på dette websted eller har efterladt kommentarer, kan du anmode om at modtage en eksporteret fil med de personlige data, vi har om dig, inklusive alle de data, du har givet os. Du kan også anmode om, at vi sletter alle personlige data, vi har om dig. Dette inkluderer ikke data, som vi er forpligtet til at opbevare til administrative, juridiske eller sikkerhedsmæssige formål.

Hvor sender vi dine data hen

Besøgendes kommentarer vil blive skannet/efterset af en spam robot for at sikre upassende kommentaret og links samt eventuelle forsøg på at ødelægge siden

Generel Privatlivs Politik
for Dansk Firmaidrætsforbund

Opdateret Februar 2018
Dansk Firmaidrætsforbunds dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.
Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Dansk Firmaidrætsforbund er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:
Generalsekretær Jan Steffensen
Adresse: Storebæltsvej 11
CVR: 29784515
Telefonnr.: 65316560
Mail: kontakt@firmaidraet.dk
Website: www.firmaidraet.dk
Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
1) Medlems/relations-oplysninger:

 • Almindelige personoplysninger:
  o Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato og mailadresse.
  2) Oplysninger om ledere og trænere:
 • Almindelige personoplysninger:
  o Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse
  o Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  o CPR-nummer
  o Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest
  Her indsamler vi oplysninger fra
  Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:
  • Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn.
  2
  • Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner og kursusdeltagelse
  Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
  Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
  Lovlige grunde til behandling er særligt:
  • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
  • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
  • Behandling efter lovkrav
  • Behandling med samtykke
  Formålene:
  1) Formål med behandling af medlem/relations-oplysninger:
  • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
  • Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
  • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
  • Levering af varer og ydelser du har bestilt
  • Administration af din relation til os.
  2) Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:
  • Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen
  • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
  • Opfyldelse af lovkrav
  • Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
  • Administration af din relation til os
  Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
  I det omfang vi behandler dine medlem/relationsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:
  • Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister m.v.
  • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling.
  • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
  • Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter.
  • Brug af situationsbilleder taget i forbindelse med firmaidrættens aktiviteter, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i et af firmaidrættens arrangementer.
  • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet.
  3
  • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige personoplysninger også i en periode efter din relation til forbundet er udløbet.
  • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.
  Samtykke
  Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
  Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.
  Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.
  Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.
  Videregivelse af dine personoplysninger
  I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til og fra Dansk Firmaidrætsforbund.
  Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund.
  Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.
  Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
  Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af/relation til forbundet, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner:
  Medlemmer/relation:
  Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets/relationens ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:
  • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi almindelige medlems/relations-oplysninger i op til 1 år efter udmeldelse af forbundet.
  Ulønnede ledere og trænere:
  Vi vil opbevare personoplysninger i en periode fra ophøret af virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:
  • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter din udmeldelse af foreningen
  Lønnede ledere og trænere:
  4
  Vi vil opbevare personoplysninger i en periode fra ophøret af virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:
  • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
  • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav
  Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer/personer med relationer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.
  Dine rettigheder
  Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
  • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
  • Retten til indsigt i egne personoplysninger
  • Retten til berigtigelse
  • Retten til sletning
  • Retten til begrænsning af behandling
  • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
  • Retten til indsigelse
  Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
  Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
  Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
  Revidering af privatlivspolitikken
  Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.
  Bilaget er udarbejdet af Danmarks Idrætsforbund og DGI i fællesskab.
  Januar 2018.
  Efterfølgende tilrettet af Dansk Firmaidrætsforbund
  Februar 2018.