Vedtægter for Nordfyns Firmaidræt

Herunder ser du vedtægterne for Nordfyns firmaidræt.
Du kan også vælge at downloade dem som PDF.

Vedtægter for Nordfyns Firmaidræt:

Vedtaget 25. april 2007.

§ 1. Foreningens navn:

Foreningens navn er Nordfyns Firmaidræt
Initialer: NFI
Stiftelsesår: 31. august 2005

§ 2. Foreningens hjemsted:

Foreningen er hjemmehørende i Nordfyns Kommune.

§ 3. Foreningens formål:

Foreningens formål er gennem arbejdspladsen, familien og andre fællesskaber at fremme interessen for idræt, motion og samvær.

§ 4. Organisationsforhold:

Foreningen er tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund og underkastet de for dette forbund til enhver til gældende vedtægter og retningslinjer.

§ 5. Medlemskab:

5.1
Foreningen der er åben for alle, optager fortrinsvis   personer, der er hjemmehørende i Søndersø, Otterup og Bogense Kommune som nedenfor nævnt:
a. Firma-, etats og brancheidrætsklubber samt disses familier.
b. Fællesskaber samt disses familier.
c. Enkeltmedlemmer.
d. Passive medlemmer, der ønsker at støtte foreningens formål.
              
5.2
Indmeldelse sker i henhold til retningslinier herfor udarbejdet af bestyrelsen.

§ 6. Udmeldelse:

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til formanden for det udvalg, hvorunder aktiviteten hører eller til bestyrelsen.

§ 7. Ordinær generalforsamling:

7.1 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering i den lokale ugeavis eller gennem dagspressen.

7.2
Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
– 1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
– 2. Valg af dirigent.
– 3. Bestyrelsens beretning.
– 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
– 5. Indkomne forslag.
– 6. Fastsættelse af kontingenter.
– 7. Orientering om næste års budget.
– 8. Valg i henhold til vedtægterne.
– 9. Eventuelt.

7.3
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før mødet.

7.4
En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødte stemmeberettigede medlemmers antal.

7.5
Over generalforsamlingen føres et beslutningsreferat, der                        underskrives af dirigenten og formanden for foreningen.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling:

8.1
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst en ¼ medlemmerne stiller skriftlig anmodning herom bilagt dagsorden.

8.2
Anmodningen fra medlemmerne skal imødekommes af bestyrelsen senest 1 måned efter modtagelsen. Mødet indkaldes med 14 dages varsel ved annoncering i den lokale ugeavis, eller gennem dagspressen.

§ 9. Valg:

9.1         
Valgbarhed til bestyrelsen opnås, når et medlem er fyldt 18 år.

9.2 
Bestyrelsen består af 5 personer.Generalforsamlingen vælger 4 personer til bestyrelsen. Senioridrætsudvalgets årsmøde vælger 1 person til bestyrelsen.

9.3 
På generalforsamlingen i ulige år vælges formand og 1 bestyrelsesmedlem.*
På generalforsamlingen i lige år vælges kasserer og 1 bestyrelsesmedlem.

9.4
I ulige år vælges et bestyrelsesmedlem på Senioridrætsudvalgets årsmøde i henhold til retningslinier for senioridrætsudvalget.

9.5
Bestyrelsen konstituerer sig selv i henhold til forretningsorden for bestyrelsen.

9.6 
Ved forfald i utide, supplerer bestyrelsen sig selv frem til førstkommende ordinære generalforsamling, hvor vedkommende er på valg.

9.7
Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og en revisorsuppleant.

9.8 
Alle valg gælder for 2 år ad gangen.

§ 10. Afstemninger:

10.1
Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræves der 2/3 flertal ved ændringer i vedtægterne.

10.2 
Alle aktive medlemmer over 18 år har møde- og stemmeret. Dog bortfalder denne ret, hvis et medlem er i kontingentrestance.

10.3 
Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt.

10.4
Skriftlig afstemning skal foretages såfremt blot ét medlem kræver det. Blanke og ugyldige stemmer gælder ikke.

10.5 
Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til § 7.3., kan komme til behandling og afstemning. Dette gælder ikke ændringsforslag, der kan fremsættes på mødet.

§ 11. Bestyrelsen:

11.1
Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og repræsenterer denne i alle foreningsmæssige forhold.

11.2 
Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden samt retningslinier til de for arbejdet nødvendige udvalg.

11.3
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal herunder formand eller næstformand er tilstede.

11.4 
Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal.
Dog kan et bestyrelsesmedlem kræve skriftlig afstemning i personsager.

§ 12. Udvalg:

12.1
Til varetagelse af de daglige praktiske og idrætslige opgaver, nedsætter bestyrelsen det for arbejdet nødvendige antal medlemmer.

12.2
Bestyrelsen udpeger formanden og medlemmer.

12.3
Bestyrelsen udarbejder retningslinier for arbejdets praktiske omfang med hertil hørende organisatoriske og økonomiske beføjelser og kompetencer.

§ 13. Ad hoc udvalg:

13.1
Bestyrelsen kan nedsætte/opløse ad hoc udvalg til løsning af særlige kortere varende opgaver.

13.2 
Bestyrelsen udpeger formanden og medlemmer til disse udvalg og udarbejder retningslinier for disse.

§ 14. Medlemspligter:

14.1
Medlemmer er underkastet de for foreningen til enhver tid gældende vedtægter, retningslinier og bestemmelser.

14.2
Overholdes disse anvisninger ikke, kan bestyrelsen udelukke de berørte medlemmer fra deltagelse i foreningens aktiviteter og stævner indtil forholdene er bragt i orden.

§ 15. Tegningsret:

15.1 
Foreningen tegnes af formanden. Fuldmagter og økonomiske dispositioner kræver for at være gyldige, underskrift af formand og kasserer.

15.2 
Køb, slag og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, kræver en godkendelse på en generalforsamling samt underskrift af et flertal af bestyrelsen.

15.3
Foreningen hæfter kun med sin formue. Bestyrelsen og  udvalg samt medlemmer hæfter ikke personligt overfor tredjemand ved lovligt trufne beslutninger og afgørelser.

§ 16. Kontingenter:

16.1
Kontingenter vurderes hvert  år af bestyrelsen og fremlægges til fastsættelse på generalforsamlingen.
            
16.2
Restancer i kontingenter ud over 3 måneder fra forfaldsdato, medfører automatisk sletning af medlemskabet i foreningen. Ingen, der er slettet p.g.a. restancer, kan optages på ny, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.

16.3
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde nedsætte et kontingent, eller fritage et medlem for kontingent.

16.4
Alle kontingenter til foreningen er forfaldne ved præsentationen.

§ 17. Regnskab og revision:

17.1
Regnskabet følger kalenderåret og skal mindst indeholde et driftsregnskab og en status.
              
17.2
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse samt orienterer om næste års budget.

17.3
Revision af regnskabet skal være foretaget senest den 31. januar og underskrives af formand, kasserer og revisor.

17.4
De valgte revisorer tilrettelægger selv deres arbejde på grundlag af retningslinier godkendt af generalforsamlingen.

17.5
Revisionen skal efterprøve regnskabets rigtighed samt kontrollere, at der foreligger nødvendig dokumentationfor indestående på foreningens diverse konti herunder bank- og girokonto.

17.6
Revisionen kan foretage uanmeldte kasseeftersyn i foreningen.

§ 18. Eksklusion:

18.1
En enig bestyrelse kan til enhver tid med øjeblikkelig varsel ekskludere medlemmer, der bevisligt arbejder til skade for foreningen, eller udviser grov usportslig optræden ved foreningens stævner og arrangementer.

18.2 
Den eller de ekskluderede kan forlange deres sag behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling, hvortil de har adgang under sagens behandling. Generalforsamlingen har den endelige afgørelse.

§ 19. Vedtægtsændringer:

19.1
Forslag til ændringer i vedtægterne kan indstilles af bestyrelsen, udvalg og medlemmer.

19.2
Til gyldig beslutning om ændringer kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer herfor på generalforsamlingen.

19.3
Bestyrelsen er bemyndiget til, under forbehold af generalforsamlingens endelige godkendelse, at foretage sådanne ændringer i vedtægterne, som kan nødvendiggøres på grund af offentlige myndigheders krav, uden at § 19.2 behøves at være opfyldt.

§ 20. Doping

20.1
Foreningen er gennem sit medlemskab af DFIF underlagt forbundets gældende dopingregulativ.

20.2
Foreningens medlemmer er forpligtet til, på forlangende, at deltage i dopingtest, som udføres af de, forbundet har bemyndiget hertil.

20.3
Overtrædelse af dopingregulativet vil medføre sanktion i henhold til DFIFs dopingregulativ.

§ 21. Foreningens opløsning:

  • Opløsningen af foreningen kan kun ske, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på en i samme anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling stemmer herfor.
  • Generalforsamlingen skal samtidigt træffe afgørelse om afvikling af evt. fastejendom efter indstilling fra bestyrelsen. Her er almindeligt flertal tilstrækkeligt. Overskydende midler skal tilfalde børne- og ungdomsarbejdet i Nordfyns Kommune.
  • Bestyrelsen har pligt til at forestå en ordentlig afvikling af foreningen, herunder nødvendige møder med myndigheder m.fl.

Således vedtaget på generalforsamling den 25. april 2007.